OIT-01 (โครงสร้าง)
 
OIT-02 ( ข้อมูลผู้บริหาร)
 
 
OIT-03( อำนาจหน้าที่ )
 
OIT-04 (แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา)
 
OIT-05 ( ข้อมูลการติดต่อ)

OIT-06 (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
OIT-07 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
Face ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
OIT-08 ( Q&A)
Q&A โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
OIT-09 ( Social Network)
  Face ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 
OIT-10 ( แผนดำเนินงานประจำปี )
 
OIT-11 ( รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน)
 
OIT-12 ( รายงานผลการดำเนินงานประจำปี )
 
OIT-13 ( คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน )
OIT-14 ( คู่มือหรือมาตรการให้บริการ )
OIT-15 ( คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ )
OIT-16 ( รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ )
OIT-17 ( E-Service )
บริการดูผลการเรียนของนักเรียน
OIT-18 ( แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี )
OIT-19( รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน )
OIT-20 ( รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี )
 
OIT-21 ( แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ )
OIT-22 ( ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ )
OIT-23 ( สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน )
OIT-24 ( รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี)
OIT-25 ( นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
OIT-26 ( การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
OIT-27 ( หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
OIT-28 ( รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
OIT-29 ( แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ)
OIT-30 ( ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
OIT-31 ( ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี )
OIT-32 ( ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น )
OIT-33 ( การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)
 
OIT-34 (เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร )
OIT-35 (การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร )
OIT-36 ( การประเมินความเสี่ยงการจุจริตประจำปี )
OIT-37 ( การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต)
OIT-38 ( การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)
OIT-39 ( แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี)
OIT-40 ( รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน)
OIT-41 (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี)
OIT-42 ( มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน