บุ ค ค ล า ก ร ฝ่ า ย บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร
 
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
 
นายวิวัตถ์ ไกรสิงห
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
 
นางอรนงค์ จันทร์หอม
นายสมควร ศรีจันทร์
ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
นางขนิษฐา วรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
งานทะเบียน
งานวัดผล
งานจัดตารางสอน