บุคลกรงานบริหารทั่วไป
 
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
 
นายวิวัตถ์ ไกรสิงห
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

           
 
กัณหา วันดี
นายอนุพงษ์ จอมเพ็ง
นางศรีสุดา เพชะบูระ
นายยุทธจักร์ ไกรสิงห์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
งานอาคารสถานที่
งานกิจการนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวสุภาภร ฉิมปรีดา
นางวันทนา ราชอาจ
นางนพรัตน์ นาสมจิตร
นางสาวกาญจนา ยังคง
งานสภานักเรียน
งานอานามัยโรงเรียน
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวิถีพุทธ
งานประกันคุณภาพ
     
 
       
   
นายชัยยุทธ กันทะยะ
นายพิทักษ์ เงินทอง
   
งานกิจการลูกเสือ
งานสำนักงานธุรการและกองเลขา