บุ ค ค ล า ก ร โ ร ง เ รี ย น เ พ ช ร บู ร ณ์ วิ ท ย า
 
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
 
 
นายวิวัตถ์ ไกรสิงห
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
             
 
นางอรนงค์ จันทร์หอม
นางรจนา พรมนนท์
นายสุรไกร แก้วเสมา
กัณหา วันดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา
นางธนาวดี คำจีระ
นางนพรัตน์ นาสมจิตร
นางจันทร์สุดา เพชบุระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
 
       
นายสมควร ศรีจันทร์
ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
นายชัยยุทธ กันทะยะ
นางขนิษฐา วรรณา
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานวัดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
       
นายยุทธจักร์ ไกรสิงห์
นายณัฐวุฒิ อยู่อุบล
นางพรทิพย์ ศรีเมือง
นายอนุพงษ์ จอมเพ็ง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
       
นางฐิตยา จันทร์ดี
นายสมนึก พลพวก
นางน้ำผึ้ง นาดี
นางสาวกาญจนา ยังคง
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
 
นางวันทนา ราชอาจ
นางสาวศิริพรณ์ มาเภ้า
นางอัญชลี เกตดี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
   
นายพิทักษ์ เงินทอง
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ