บุ ค ค ล า ก ร ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง บ ป ระ ม า ณ
 
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
 
นายวิวัตถ์ ไกรสิงห
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
             
 
นายสุรไกร แก้วเสมา
นางธนาวดี คำจีระ
นางน้ำผึ้ง นาดี
นางศิริภรณ์ สุวรรณไตรย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
แผนนงานและงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางอัญชลี เกตดี
     
งานแผนงานและสารสนเทศ