อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลน้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง มีพื้นที่ทั้งหมด 110 ไร่ มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน เน้นปลอดภัย สะอาด น่าอยู่ น่าใฝ่หาความรู้ ทั้งนี้นักรียนมีส่วนร่วมพัฒนาสร้างสรรค์และดูแล
   
   
   
   
   
   
   
   
ผังแสดงพื้นที่และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน