บุ ค ค ล า ก ร ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
 
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
 
นายวิวัตถ์ ไกรสิงห
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
             
 
ิิ
นางรจนา พรมนนท์
นางฐิตยา จันทร์ดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล