มาตรการการเปิดเรียน On Site ประจำปีการศึกษา 1/2565

 
กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/ 2564 และมาตรการการป้องกัน COVID-19

CUD Modle เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ข่าวกิจกรรมการรับวัคซีน COVID19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม อบจ.เพชรบูรณ์
ข้อกำหนดแนวทางการรับวัคซีน COVID19
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนด้านการศึกษา
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนได้ จึงมีการเรียนการสอนในรูปแบบ On line เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 โดยรัฐบาลได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการทุกขั้นตอน

วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาเข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นประธานการนิเทศติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้งนี้โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยามีนายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยานำคณะครูผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ มาให้ข้อมูล

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาบริการชุมชน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน้ำร้อน เปิดหน่วยฉีดวัคซีน COVID19 ให้แก่ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวในตำบลน้ำร้อน โดยใช้สถานที่โดมโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา มีนายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาพร้อมด้วย นศท.จิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานแพทย์และประชาชนผู้มารับวัคซีน
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาร่วมสู้ภัย COVID19 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาพร้อมด้วยคณะครูร่วมระดมทุนเพื่อสมทบทุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์พักคอยชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมีนายยก อบต.น้ำร้อนและปลัด อบต.น้ำร้อนเป็นผู้รับมอบ
์กิจกรรมการปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ ผู้อำนวยการพบนักเรียนและคณะครู
กิจกรรมวัน ASEAN DENGUE DAY กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหลังเลิกเรียน