กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID19  
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน  
พร้อมด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อันเป็นมาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ในทุกวันหลังเลิกเรียน อันเป็นอีก 1 มาตรการ  
ในการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนปลอดโรค