กิจกรรมวันไข้เลือกออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY)  
นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียนกลุ่มสภานักเรียนและเยาวชนจิตอาสาร่วมกันสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์  
ยุงลายและเก็บขะยะโดยรอบบริเวรโรงเรียนเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวิธีการ  
ป้องกันตนเองและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รู้จักป้องกันดูแลตนเอง ดูแลชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวม